Årets gang 2019

Ind under jul 2018 blev vor årbogsaften afholdt på sædvanlig vis. Nogle af forfatterne var mødt op, og der blev redegjort for bogens varierede indhold. Der var god tilslutning til aftenen med servering af æbleskiver, og der blev sunget julesange. Rigtig mange af medlemmerne tog en pæn stak årbøger med til uddeling i deres lokalområde.

Efter nytår holdt museumsinspektør Ellen Warring, Odense Bys Museer (tidligere museumsleder på Hjemstavnsgården) et godt foredrag om Hjemstavnsbevægelsernes opståen i Sverige og i Tyskland omkring forrige århundredskifte og deres udvikling i Danmark.

Den 5. marts var der traditionen tro en vellykket fastelavnsfejring for de yngste klasser på Gummerup Skole, hvor man selv var med til at fremstille og pynte bl.a. fastelavnsris. Både lærere, børn og vore egne folk havde en uforglemmelig oplevelse. Det er noget, børnene ser frem til hvert år, og mange af dem fortæller glædestrålende om tidligere oplevelser på gården.

Den 27. marts afholdtes den ordinære generalforsamling, og i den forbindelse var der kaffe og foredrag ved Birthe Lis og Bent Kristensen fra Helnæs, der fortalte en familiehistorie omkring en kirkelysekrone. En spændende historie om hendes tipoldefar, der sejlede på de 7 verdenshave i 1800-tallet. Han blev også guldgraver i både Canada og Australien.

Valborgaften (som er den 30. april) blev fejret søndag den 28. april (på Struensees henrettelsesdag) i Kaffestuen på Hjemstavnsgården med kaffebord, og seniorkoret Efterklang fra Fåborg underholdt med sang og musik.

Den næste store forårsfest er traditionen tro rejsning af majstangen. Det foregik i godt vejr og god stemning lørdag den 25. maj ude som inde, og folkedanserne fra Refsvindinge kom og gav en svingom på Toften til sang- og musikledsagelse.

Valdemarsdagen, lørdag den 15. juni, var en særlig dag i år. Da fejrede hele landet og Estland at verdens ældste nationalflag, Dannebrog, ifølge sagnet faldt ned fra himlen og gav sejr i slaget ved Lyndanisse i Estland i 1219, for 800 år siden. Tidligere borgmester i Glamsbjerg Kommune Ankjær Stenskrog holdt flagtalen, efter at vi havde fået hejst Dannebrog på den nye flagstang ved den gamle flagpæl fra stendyssen på Helnæs (se årbogen 2018) i gårdens oprindelige prydhave.

Det summer af liv på Vestfyns Hjemstavns-gård. De tusinder af bier i museets formidlings-bigård har også i det forløbne år haft travlt med at udnytte det skiftende sommervejr til at indsamle nektar, som bliver til honning i meget store mængder fra omegnens træer, buske og blomster.

Det kunne man opleve, da Hjemstavnsgårdens biavlsgruppe holdt Store Honningdag lørdag den 29. juni. Der blev høstet honning fra bistaderne, og man kunne se den historiske udvikling i biavlen frem til de forskellige driftssystemer, der anvendes i dag.

De besøgende fik mulighed for at opleve honningbehandlingen samt at få smagsprøver af honningen, som blev taget fra bifamilierne på denne dag tidligt om morgenen. Samlingen er udstillet i den gamle tørvekove fra Håstrup. Der er bistader, som de er blevet brugt gennem hen ved tusind år, siden vikingetiden, begyndende med den hule træstamme og sluttende med opstablingsstadet, der blev taget i brug i Danmark ca. 1950.

Traditionen tro var der udover onsdagene åbent hus om lørdagen i ferieperioden, lørdag den 27. juli suppleret med loppemarked med lokale boder, alt sammen godt besøgt. Mange gæster var fra udlandet, bl.a. mange hollandske og amerikanske campinggæster fra den lokale campingplads.

I midten af august havde Fynske Fåreavlere deres 40 års foreningsjubilæum, som de ønskede at afholde på Hjemstavnsgården, fordi de tidligere altid havde deres årsmøder der. Der var mange fåreavlere mødt op, der blev udvekslet erfaringer, og tidligere bestyrelsesmedlem Erling Lykke fra Hårby havde sin udstilling af gamle kornsorter og informationstavler om landbrugets historie med. Og sidst i august aflagde Odense Valgmenighed os et besøg. Der var både børn og voksne, og der blev leget med liv og lyst på Toften som i gamle dage. Ved alle disse arrangementer var der rundvisninger med god spørgelyst.

Den årlige høstfest blev holdt den 14. september, og der var ikke mindst tænkt på de yngste deltagere, bl.a. med gammeldags legetøj og sanglege på gården. Der indledtes med flaghejsning og fællessang til spillemandstoner fra Ingemann Jensen på violin. Grundet sygdom blandt de heste, der skulle have været med, havde formanden kørt høstvognen, efterspændt sin bil, ind på gårdspladsen, hvor der skulle vættes for kål. Derefter var der kaffe,   æbleskiver, ”rød tår” og småkager, og tidligere borgmester fra Tommerup og Assens kommuner Finn Brunse holdt årets høsttale. Med udgangspunkt i tyendets og daglejernes arbejds- og livsvilkår på landet gav han en tankevækkende historisk redegørelse. Desuden havde Erling Lykke sin udstilling med om gamle kornsorter, og der var lejlighed til at se museets spændende nyerhvervelser af historiske klenodier.

I skrivende stund er der planlagt deltagelse i Æblefestivalen i Assens Kommune og et foredrag ved provst emeritus Palle Jensen fra Nr. Broby.

De frivillige og bestyrelsen har med stor dygtighed formået at passe tingene både ude og inde. Blandt andet er det gamle hønsehus ved at blive istandsat og indrettet til redskabsrum. Museumsmarken blev på grund af vejrliget slet ikke nogen succes i år. Til gengæld er der gjort et godt stykke arbejde med stubharvning efter høst, så den er klar til at blive pløjet.

Urmagerhuset har fået en tiltrængt omgang ved at sprækker er tætnet ved vinduer og tømmer, og i samme hus er der indrettet en færdig sy- og vævestue, og nu kan vi roligt bruge rummene også om vinteren, idet loftet oppe over er blevet isoleret godt, og der er blevet indrettet magasin oppe på selvsamme loft.

Både den velpassede køkkenhave og bigården har givet et velkomment bidrag til driften. Kostalden er blevet indrettet, og der arbejdes videre med indretning af de andre rum i laderne, bl.a. er der i det store hjørnerum ud mod vejen sat hylder op til magasin.

Bygninger og omgivelser fremtræder i år i rigtig pæn stand, hvad mange af vore gæster bemærker.

Mød op med et åbent sind, så der bliver arbejdsglæde og et godt sammenhold

 

Paul V. A. Smith                                                                         

  formand